Algemene voorwaarden

CrossFit Mechelen sinds oktober 2015.

Laatste update 5 april 2024.

Algemene voorwaarden voor alle abonnementen aangegaan tussen 1 oktober 2015 – 2 oktober 2019.

Algemeen

Op alle door CrossFit Mechelen gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van het algemene reglement van CrossFit Mechelen.

Overeenkomst

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van CrossFit Mechelen. CrossFit Mechelen is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen.

Lidmaatschap

Het lid is bekend met het feit dat zijn lidmaatschap loopt voor de afgesproken contractduur vanaf de contractdatum die op het lidmaatschap vermeld staat. Het lid kan ten alle tijden de loopduur van het contract terugvinden in de reservatie app(SportBit) of door een mail te sturen naar info@crossfitmechelen.be
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van CrossFit Mechelen worden overgedragen.

Lidmaatschapskosten

Betaling van de abonnementskosten gebeurt door middel van automatische incasso. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag CrossFit Mechelen een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren. Het lid kan niet meedoen aan de training tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. Indien CrossFit Mechelen over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer CrossFit Mechelen over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid de club niet gebruiken tot het moment dat alle, door CrossFit Mechelen in rekening gebrachte kosten, betaald zijn. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen per automatische incasso te worden voldaan. Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.

Alle prijzen zijn inclusief BTW. CrossFit Mechelen is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

CrossFit Mechelen is bevoegd gedurende de looptijd van het lidmaatschap, met een maximum van één keer per kalenderjaar, de lidmaatschapskosten aan te passen op basis van de consumptieprijsindex. Indien CrossFit Mechelen het tarief met meer dan 10% verhoogt is het lid gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Algemene voorwaarden voor alle abonnementen aangegaan na 2 oktober 2019.

Lidmaatschap

Het lid is bekend met het feit dat zijn lidmaatschap loopt voor de afgesproken contractduur vanaf de contractdatum die op het lidmaatschap vermeld staat. Het lid kan ten alle tijden de loopduur van het contract terugvinden in de reservatie app(SportBit) of door een mail te sturen naar info@crossfitmechelen.be

Het lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet zonder voorafgaande toestemming van CrossFit Mechelen aan derden doorgegeven worden.

Zonder schriftelijk tegenbericht wordt het jaarcontract bij verloop automatisch verlengd en valt men terug op het tarief van de maandelijks opzegbare formule, de nieuwe opzegtermijn bedraagt dan 15 kalenderdagen. Het lid kan indien gewenst opnieuw voor een jaar verlengen om terug van het lagere tarief te kunnen genieten.

De maandelijks opzegbare formule wordt automatisch elke maand verlengd met 1 kalendermaand. Deze kan ten alle tijden opgezegd worden inachtneming een opzegtermijn van 15 kalenderdagen.

Lidmaatschapskosten

Het lidgeld dient elke maand via automatische incasso betaald te worden. In geval van niet-betaling, kan het contract zonder meer geannuleerd worden en wordt de toegang tot de gym ontzegd. Bij een beurtenkaart moet het verschuldigd bedrag in één keer worden betaald.

Wanneer het lidmaatschap ingaat voor de eerste van de maand wordt er voor de eerste maand een bedrag in rekening gebracht met het aantal resterende dagen die maand (pro rata).

Wanneer een automatische niet uitgevoerd kan worden, dan behoudt CrossFit Mechelen zich het recht om bij elke vordering een bijkomend bedrag van 7,50 € administratiekosten aan te rekenen om het bedrag alsnog te incasseren. Daarnaast behoudt CrossFit Mechelen zich het recht om achterstallige betalingen en administratiekosten via automatische incasso te innen.

Indien het lid na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, kan de vordering uit handen worden gegeven. Alle (buitengerechtelijke) kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van het lid. Het lid wordt de toegang tot de box ontzegd en kan de diensten noch de apparatuur van de box in deze periode gebruiken.

Het lid kan in geen enkel geval de terugbetaling van reeds betaalde lidmaatschapskosten opeisen.

Alle tarieven zijn inclusief BTW. CrossFit Mechelen is ten allen tijde gerechtigd om zijn prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in het BTW-tarief.

CrossFit Mechelen is bevoegd gedurende de looptijd van het lidmaatschap, met een maximum van één keer per kalenderjaar, de lidmaatschapskosten aan te passen op basis van de consumptieprijsindex. Indien CrossFit Mechelen het tarief met meer dan 10% verhoogt is het lid gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Beëindiging lidmaatschap voor alle abonnementen aangegaan tussen 1 oktober 2015 – 2 oktober 2019.

Lidmaatschap voor 12, 6 en 3 maanden:

Indien ik mijn lidmaatschap niet stopzet, wordt mijn lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor dezelfde duur, met een opzegtermijn van één kalendermaand.

Opzegging dient via email te gebeuren naar het e-mailadres info@crossfitmechelen.be.

Het tussentijds beëindigen van het contract is enkel mogelijk op medische gronden waarbij een doktersverklaring vereist is of bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de CrossFit Mechelen gym. Hiervoor is een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist. Voor beide gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap is CrossFit Mechelen bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.

Beëindiging lidmaatschap voor abonnementen aangegaan na 2 oktober 2019.

Een jaarcontract kan worden opgezegd door een e-mail te sturen naar info@crossfitmechelen.be, uiterlijk 30 kalenderdagen voor het verstrijken van het contract. Indien de opzegging buiten deze termijn plaatsvindt, wordt er 1 volledige maand in rekening gebracht.

Het is mogelijk om een jaarcontract vroegtijdig te beëindigen volgens de volgende formule: het verschil in maandprijs met de maandelijks opzegbare formule vermenigvuldigd met het aantal maanden dat men lid is, plus een administratieve vergoeding van €25. In dit geval geldt een opzegtermijn van 30 kalenderdagen.

De maandelijks opzegbare formule kan te allen tijde worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 15 kalenderdagen voor het einde van de maand. Indien er buiten deze termijn wordt opgezegd, wordt er 1 volledige maand in rekening gebracht.

Privacy

Zie privacy statement.

Ziekte, blessures en langdurige vakantie (minimum 2 weken)*

In geval van een langdurige blessure, ziekte of vakantie waardoor men minimum 2 weken niet aan fitness kan / mag doen, kan met toestemming van CrossFit Mechelen het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De stopzetting dient minimaal één kalendermaand van tevoren worden aangevraagd. De financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting.

*Enkel van toepassing op de jaarlijks opzegbare abonnementen.

Openingstijden

CrossFit Mechelen is bevoegd om de gym te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. CrossFit Mechelen is bevoegd de openingstijden van de gym tijdelijk of blijvend te wijzigen. CrossFit Mechelen is bevoegd de gym voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 48 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van contributiegelden.

Persoonsgegevens

Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit Mechelen te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer CrossFit Mechelen kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

Personal training

CrossFit Mechelen biedt privé begeleiding aan in de vorm van personal training, tegen betaling. De diensten van de personal trainers zijn niet bij het abonnement inbegrepen.

Aansprakelijkheid

CrossFit Mechelen, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CrossFit Mechelen of haar leidinggevenden.

CrossFit Mechelen, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voorschade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CrossFit Mechelen of haar leidinggevenden.

Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij CrossFit Mechelen, is geheel voor eigen risico van het lid.

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. Het lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzekeringsmakelaar. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van CrossFit Mechelen aangerichte schade.

CrossFit Mechelen huisreglement

Het lid mag gedurende de openingstijden trainen in de gym, rekening houdend met de geldende huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de gymzaal. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

In de sportruimtes dient het lid ten allen tijden in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen is verplicht.

De kleedruimtes en douches dienen na gebruik naar behoren te worden achtergelaten.

Het lid dient zich te houden aan de door CrossFit Mechelen gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde een discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is CrossFit Mechelen gerechtigd het lid de toegang tot de gym te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave.

Deelname aan de training

Om deel te kunnen nemen aan de training, dient het lid zich minimaal 15 minuten voor de aanvang van de training in te schrijven. De inschrijving gaat via de website: https://crossfitmechelen.sportbitapp.nl of via de SportBit applicatie. Wij hanteren een maximum aantal deelnemers voor elke les.

Annulering deelname training

Vanwege het beperkte aantal trainingsplaatsen dient men zorgvuldig om te gaan met het reserveren van de trainingen. Het lid dient zich binnen een uur voor de aanvang van de training te hebben uitgeschreven via https://crossfitmechelen.sportbitapp.nl of via de SportBit applicatie, als hij of zij niet of niet op tijd aanwezig kan zijn. Als een lid zich herhaaldelijk niet uitschrijft is CrossFit Mechelen gerechtigd zijn/haar abonnement voor een week te schorsen.

Conformering overeenkomst

De abonnementhouder/-ster verklaart door het aangaan van een lidmaatschap de door CrossFit Mechelen opgestelde huisregels en algemene voorwaarden na te leven en de instructies uit te voeren. CrossFit Mechelen is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door CrossFit Mechelen te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden ontstaat.

Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit Mechelen beoordeeld en beslist.